Regulamin szkoleń i polityka prywatności

REGULAMIN

REGULAMIN SZKOLEŃ STACJONARNYCH (z pominięciem konsultacji on-line)

 1. Organizatorem szkolenia jest firma Marcin Grzegorczyk, ul. Sławin 41, 20-828 Lublin, NIP.: 7132458432 REGON: 061382103
 2. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i w terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej na stronie internetowej pod adresem szkoleniabarberskie.com
 3. Oferta szkoleniowa określa w szczególności przedmiot szkolenia, Instruktora prowadzącego szkolenie, wysokość ceny na szkolenie, termin oraz miejsce szkolenia.
 4. Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca kryteria umiejętności fryzjerskich zaznaczone w opisie szkolenia (np. nowicjusz, początkujący, średniozaawansowany, itp.)
 5. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich i są cenami netto. Faktury za szkolenie wydajemy razem z dyplomem na koniec szkolenia.
 6. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników na dane szkolenie w danym terminie jest zamknięta.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w danym terminie, jeśli liczba zgłoszeń będzie niewystarczająca. W takim przypadku kursanci uzyskają zwrot wpłaconych przedpłat lub zostanie z nimi ustalony inny termin szkolenia.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielania rabatów oraz promocji na szkolenia według własnego uznania. Rabaty oraz promocje nie łączą się.
 3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu poprzez poinformowanie Organizatora telefonicznie pod numerem 696898413 z kopią tej informacji przesłanej na adres email: barberlublin@gmail.com, z tym, że:
 4. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie do 14 dni przez rozpoczęciem szkoleniu uczestnik zachowuje prawo do zwrotu 100% wpłaconej przedpłaty za szkolenie. W przypadku rezygnacji po tym terminie przedpłata nie ulega zwrotowi.
 1. W przypadku nieprzystąpienia lub nieuzasadnionej rezygnacji ze szkolenia po jego rozpoczęciu kursant nie otrzyma zwrotu pieniędzy. Z kolei kursanci którzy nie wpłacili całej kwoty – np. ze względu na rozłożenie płatności na raty – zobowiązani są do jej zapłaty – pomimo nieuczestniczenia w zajęciach.
 2. Każdy uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, adres e-mail, nr telefonu i inne) przez Organizatora celem dopełnienia obowiązków Organizatora podczas przeprowadzenia szkolenia oraz w innych celach opisanych w odrębnym dokumencie „Formularz zgłoszenia uczestnika” przed rozpoczęciem szkolenia. Niewyrażenie zgody oraz niewypełnienie formularza zgłoszenia uczestnika jest równoznaczne z nieuzasadnioną rezygnacją z kursu. Formularz zawiera w szczególności – oprócz danych osobowych – informacje o płatnościach i ewentualnej deklaracji rozłożenia na raty (patrz punkt 7), standardowe oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz klauzule informacyjną o administrowaniu danymi osobowymi, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku.
 3. Zdjęcia i nagrania video wykonywane podczas szkolenia są własnością Organizatora i mogą być publicznie udostępniane przez Organizatora, w szczególności na profilach społecznościowych i na stronach www związanych z Organizatorem, w materiałach drukowanych i na inne sposoby służące przyszłym celom promocyjnym, informacyjnym i szkoleniowym.
 4. Kursanci zobowiązani są do punktualności. Zajęcia rozpoczynają się o wyznaczonej godzinie mimo nieobecności któregoś z kursantów.
 5. Uczestnictwo w szkoleniu nie jest równoznaczne z otrzymaniem certyfikatu. W celu jego uzyskania wymagany jest czynny udział i zaangażowanie kursanta w szkoleniu. W przypadku szkolenia przygotowującego do egzaminu czeladniczego ukończenie szkolenia nie jest równoznaczne z możliwością przystąpienia do egzaminu czeladniczego.
 6. Po skończonym szkoleniu przygotowującym do egzaminu czeladniczego kursanci mają prawo przystąpić do egzaminu czeladniczego organizowanego przez wskazaną przez organizatora Izbę Rzemieślniczą, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii od Instruktora oraz przelania opłaty egzaminacyjnej na konto wskazanej Izby Rzemieslniczej . Numer konta oraz dokładna wymagana kwota zostanie przekazana kursantowi w trakcie trwania szkolenia.
 7. Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie egzaminu czeladniczego, ocenę kursantów oraz wystawienie świadectw czeladniczych nie jest Organizator, którego rolą jest organizacja szkolenia przygotowującego do egzaminu czeladniczego. Egzamin czeladniczy organizuje wsakazana Izba Rzemieślnicza . Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek zmiany czy opóźnienia leżące po stronie jego partnerów, jednakże warto zaznaczyć, że Organizator zrobi wszystko, aby służyć jako mediator w przypadku ewentualnych nieporozumień i doprowadzić do polubownego rozwiązania wszelkich sporów pomiędzy partnerami i kursantami.
 8. Każdy Kursant podczas szkolenia pracuje wg instrukcji przekazywanej przez Instruktora.
 9. Instruktor ma prawo przerwać prace Kursanta jeśli ten nie wykonuje poleceń poprawnie lub działa na szkodę modelki/modela.
 10. Instruktor ma prawo wyprosić kursanta ze szkolenia, jeśli ten nagminnie przeszkadza w prowadzeniu szkolenia, zachowuje się w sposób agresywny, nie przestrzega zasad higieny, złośliwie nie wykonuje poleceń Instruktora lub zachowuje się w sposób ogólnie przyjęty za niewłaściwy. Wyproszenie ze szkolenia, spowodowane zachowaniem kursanta, niesie ze sobą identyczne konsekwencje jak nieuzasadniona rezygnacja ze szkolenia po jego rozpoczęciu. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zapisu raz wyproszonego kursanta na jakiekolwiek przyszłe kursy organizowane przez Organizatora.
 11. Wyproszenie ze szkolenia jest traktowane jako ostateczność w przypadku, kiedy kursant ewidentnie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób lub przeszkadza w normalnym prowadzeniu szkolenia. Od decyzji Instruktora – zawsze podyktowanej dobrem innych oraz dobrym imieniem Organizatora – nie ma odwołania.
 12. W przypadku szkolenia przygotowującego do egzaminu czeladniczego, notorycznie powtarzające się zachowanie w wyniku którego kursant jest wypraszany z zajęć, może spowodować usunięciem go z listy uczestników kursu, z zastrzeżeniem, że nadal musi pokryć wszystkie koszty szkolenia, a wpłacone przedpłaty nie zostaną mu zwrócone. Skreślenie z listy uczestników następuję również w przypadku niedotrzymania zadeklarowanych przez kursanta terminów i kwot częściowych płatności (patrz punkt 7) – chyba, że Organizator wyraźnie i jednoznacznie wyraził zgodę na zmiany we wspomnianych terminach i kwotach.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty szkolenia lub Instruktora prowadzącego.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynik szkolenia, za nieobecność modeli oraz za jakiekolwiek zdarzenia nie leżące w mocy Organizatora.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez szkoleniabarberskie.com
 2. Właścicielem i administratorem strony szkoleniabarberskie.com jest Marcin Grzegorczyk, ul. Sławin 41, 20-828 Lublin
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

I Polityka prywatności:

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Strona szkoleniabarberskie.com zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 8. Na stronie szkoleniabarberskie.com mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nas. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 1. Przetwarzanie danych osobowych:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Marcin Grzegorczyk [patrz: postanowienia ogólne powyżej]
 2. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).
 3. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych [art. 16 – 21 RODO]:
  prawo dostępu do danych osobowych,
  prawo do sprostowania danych osobowych,
  prawo do usunięcia danych osobowych,
  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  prawo do przenoszenia danych,
  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  LH..PL – ul. Pamiątkowa 2/56 w Poznaniu 61-512, NIP: 7831711517 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

  UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są dane, w przypadku zapisu na listę kursową,

  Biuro rachunkowe i kancelaria adwokacka Łukasz Piskorek – w celu korzystania z usług księgowych, które wiążą się z przetwarzaniem danych, w przypadku wystawiana faktury,

  Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 6. Cele i czynności przetwarzania:

Kontakt e-mailowy.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazywany nam jest adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości można dobrowolnie zawrzeć inne dane osobowe.

W tym przypadku, dane są przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Istnieje możliwość domagania się przedstawienia historii prowadzonej z nami korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

III. Polityka plików cookies:

 1. Strona szkoleniabarberskie.com zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są jedynie do korzystania ze strony. Zawierają nazwę strony internetowej, unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Właściciel tej strony zamieszcza na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies i ma do nich dostęp.
 4. Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim do rozpoznawania jego urządzenia i wyświetlania strony z godnie z jego preferencjami;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu strony do panujących trendów i do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na kolejnych podstronach szkoleniabarberskie.com.
 5. Strona szkoleniabarberskie.com stosuje pliki cookies sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies albo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu na swoim urządzeniu. Standardowo, większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies.
 7. Właściciel strony informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika, w tym niezezwolenie na pliki cookies, mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej.
 8. Pliki cookies, o których mowa (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione partnerom i współpracującym ze stroną szkoleniabarberskie.com reklamodawcom.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej twórców.
 10. Pliki cookies wykorzystywane są do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc.
  • Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies można zadecydować, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie
  • Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by tworzyć reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies można zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
  • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN, Pinterest.
  • Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
 11. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
  Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji.
  Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji